Your browser does not support JavaScript!

 

     中國文化大學

 

               史學系碩博士班

 

:

博士班課程地圖

 

核心能力 1
專門領域之原始史料蒐集
2
史學研究方法與理論
3
學術專題寫作
4
原創的獨立研究
系所課程
唐史專題研究
30 30 20 20
中日外交史研究
25 25 25 25
中國現代政治外交史研究
24 20 26 30
中國藝術思想史研究
25 25 25 25
新文化史研究
15 15 35 35
宗教藝術史專題
30 20 25 25
中國上古史專題討論
20 30 30 20
史記研究
20 30 25 25
北朝政治史專題研究
30 30 20 20
春秋與史記專題
10 30 30 30
台灣近代現代史專題
25 25 25 25
宋史專題討論
20 10 30 40
台灣宗教與社會
40 30 10 20
近世中國的宗教運動
40 30 10 20
中國法制史研究
20 20 30 30

102學年度入學博士班課程地圖